WAŻNE INWESTYCJE

 

Przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Śmigiel” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

29 lipca 2016 r. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. podpisał umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Śmigiel”. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 6 999 000,00 zł netto. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn.

Na realizację inwestycji Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. otrzymał częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 5 139 000,00 zł.

W ramach Projektu planuje się modernizację sieci azbesto – cementowej o łącznej długości 34,26 km. Sieć azbestowo – cementowa o średnicach DN 200, DN 150, DN 125, DN 100, DN 80, DN 50 zostanie wymieniona na rury PE HD 100 SDR 17 o średnicach DN 200, DN 150, DN 125, DN 100, DN 80, DN 50, dodatkowo wykonane zostaną przepięcia istniejących przyłączy do nowej sieci oraz modernizacja studzienek wodomierzowych. Zakres modernizacji będzie podzielony na cztery zasadnicze etapy, wynikające z ilości Stacji Uzdatniania Wody (SUW), które zasilają sieci wodociągowe:

1.    SUW Spławie, zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Spławie, Karmin, Chełkowo, Zygmuntowo i Jezierzyce. Z powodu powstawania w różnych latach ww. sieci, modernizacji podlegać będą odcinki sieci w miejscowościach Spławie, Chełkowo i Karminie o łącznej długości 2 250 mb i średnicach DN 100 i DN 50.

2.  SUW Przysieka Polska, zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Wonieść, Parsko, Żydowo, Gniewowo, Stara Przysieka Druga, Stara Przysieka Pierwsza, Brzeziny, Glińsko, Czacz, Przysieka Polska, Nadolnik i Koszanowo. Z powodu powstawania w różnych latach ww. sieci, modernizacji podlegać będą odcinki sieci w miejscowościach Przysieka Polska, Czacz i Glińsko o łącznej długości 6 300 mb i średnicach DN 150, DN 100, DN 50 .

3.   SUW Bronikowo, zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Bronikowo, Machcin, Morownica, Podśmigiel, Nowe Szczepankowo, Bukówiec Górny, Śmigiel i Nietążkowo. Z powodu powstawania w różnych latach ww. sieci, modernizacji podlegać będą odcinki sieci w miejscowościach Machcin i Morownica o łącznej długości 2 420 mb i średnicach DN 100 i DN 50.

4.  SUW Śmigiel, zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Poladowo, Nowa Wieś, Nowy Świat, Śmigiel i Koszanowo. Z powodu powstawania w różnych latach ww. sieci, modernizacji podlegać będą odcinki sieci w miejscowościach Śmigiel, Koszanowo i Nowa Wieś o łącznej długości 23 286 mb i średnicach DN 200, DN 150, DN 125, DN 100, DN 80, DN 50.

Obecnie Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. utrzymuje sieć wodociągową, która powstała na przełomie lat 60-70 ubiegłego wieku. Istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest z azbesto – cementu. W związku z rodzajem materiału z którego została wykonana sieć wodociągowa na terenie Gminy w miejscowościach Spławie, Chełkowo, Karmin, Przysieka Polska, Czacz, Glińsko, Machcin, Morownica, Śmigiel, Koszanowo i Nowa Wieś nastąpiła konieczność jej modernizacji.  Ze względu na wiek materiału z którego jest stworzona sieć wodociągowa (ok 60 lat), utracone zostały jej parametry techniczne, a w szczególności wytrzymałość mechaniczna i sprężystość. Ww. parametry zmusiły Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. do utrzymywania niskiego ciśnienia wody (2,8 bar). Poprzez przymus obniżenia ciśnienia wody w sieciach wodociągowych w wielu domach okresowo przy wysokich rozbiorach, nie ma możliwości dostarczenia wody. Drugim najważniejszym aspektem modernizacji sieci wodociągowej jest uzyskanie parametrów P.POŻ. w Gminie. Na ten moment przy tak zniszczonych rurociągach i niskim ciśnieniu Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. nie ma możliwości uzyskania parametrów P.POŻ. w sieci. Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej w Gminie Śmigiel, będzie można zwiększyć ciśnienie wody w sieci wodociągowej.

Przeprowadzenie inwestycji polegającej na modernizacji sieci wodociągowej w Gminie Śmigiel pozwoli na osiągnięcie trzech podstawowych korzyści:

  1. Społeczną mieszkańcy Gminy odczują wpływ inwestycji przez zwiększenie ciśnienia w przewodach wodociągowych. Przeprowadzona modernizacja utwierdzi mieszkańców Gminy Śmigiel w przekonaniu, iż płynąca w rurach woda jest faktycznie czysta i zdrowa. Panujące stereotypy wśród ludzi o szkodliwości azbesto – cementu powodują niechęć do korzystania z wody „prosto z kranu”. Dodatkowo pozytywnym wpływem inwestycji dla społeczeństwa będzie wyeliminowanie częstych utrudnień drogowych, spowodowanych prowadzonymi pracami naprawczymi. Należy nadmienić, iż usunięcie awarii wodociągowych w miejscach, gdzie sieć wykonana jest z azbesto – cementu uniemożliwia szybkie usunięciu awarii i odtworzenie nawierzchni drogi. Kruchość materiału z którego wykonana jest sieć wodociągowa powoduje, że nie można mechanicznie zagęścić wykopu, lecz w sposób naturalny. Proces ten jest długotrwały, który często trwa wiele tygodni, co w znaczny sposób jest odczuwane nie tylko przez mieszkańców, lecz również przez wszystkich użytkowników dróg na terenie Gminy. Jednakże największą korzyścią z przeprowadzenia modernizacji sieci wodociągowej, będzie możliwość uzyskania wydajności hydrantów zamontowanych na sieci, które osiągną parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, dzięki czemu zwiększy się świadomość bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Śmigiel. Dodatkową korzyścią zabezpieczenia Gminy w sieć P.POŻ. jest możliwość pozyskania zewnętrznych inwestorów, którzy zechcą zainwestować w teren Gminy, co pozwoli na powstanie nowych stanowisk pracy, a co się z tym wiąże zadowolenie mieszkańców.
  2. Ekonomiczną inwestycja będzie miała bezpośredni wpływ ekonomiczny dla Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Śmiglu Sp. z o.o. przez zmniejszenie awarii wodociągowych, a co się z tym wiąże oszczędności w materiale zużytym na usunięcie usterek oraz w wodzie przeznaczonej do płukania sieci po ww. awariach. Zmniejszenie ubytków wody podczas eksploatacji sieci. Zmniejszenie zużycia ciągów technologicznych do uzdatniania wody (pomp sieciowych, głębinowych, dmuchaw, sprężarek, itp.). Dodatkowo przez wyeliminowanie ww. awarii Spółka w znacznym stopniu zmniejszy ilość energii elektrycznej zużytej na utrzymywanie ciśnienia w sieciach wodociągowych oraz płukanie, a co się z tym wiąże wydłuży się żywotność zestawów pompowych, w związku z tym, iż zmniejszy się ich częstotliwość załączania w cykl pracy i skróci ich czas pracy. Wyeliminowanie awarii zmniejszy również w znacznym stopniu ilość zużytych preparatów chemicznych do dezynfekcji wody, które są dodawane podczas procesu uzdatniania wody.
  3. Ekologiczną  przeprowadzona modernizacja będzie miała wpływ ekologiczny w sposób pośredni i bezpośredni na środowisko. Oddziaływanie bezpośrednie przeprowadzonej inwestycji będzie miało wpływ w następujący sposób: modernizacja sieci wodociągowej pozwoli na znaczne zmniejszenie produkcji wody, a co się z tym wiąże eksploatację ujęć wody pitnej, zmniejszenie czasu pracy ciągów technologicznych do uzdatniania wody i zestawów hydroforowych. Przez uszczelnienie sieci wodociągowej zmniejszy się ilość produkcji wody uzdatnionej, w związku z powyższym skrócą się czasy pomiędzy regeneracją filtrów do uzdatniania wody (wsteczne płukanie filtrów) dzięki czemu obniżymy ilość zużywanej wody uzdatnionej na eksploatację SUW, zredukujemy obciążenie oczyszczalni ścieków gdzie popłuczyny trafiają wraz ze ściekami bytowo – gospodarczymi. Ww. czynności w bardzo znaczącym stopniu pozytywnie wpłyną na ilość zużytej energii elektrycznej na stabilne utrzymanie obiektów SUW, sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków i oczyszczalni.

Natomiast w sposób pośredni oddziaływanie przeprowadzonej inwestycji na środowisko będzie polegać na zmniejszeniu ilości zużywanego prądu elektrycznego, co ma znaczny wpływ na zmniejszenie ilości zużycia konwencjonalnych źródeł energii (wyczerpywalnych – węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny). Dzięki czemu zmniejszy się ilości gazów cieplarnianych (emisja CO2 i SO2) powstających podczas produkcji energii elektrycznej, a co się z tym wiąże wydłużenie czasu eksploatacji dóbr geologicznych Kraju. Dodatkowo zmniejszy się obciążenie środowiska przez produkcję chemikaliów do dezynfekcji wody pitnej.

Reasumując przeprowadzona inwestycja dla Gminy Śmigiel pn. „Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Śmigiel” w latach 2016-2019 będzie miała wpływ na poprawę jakości obsługi wodociągowej całego społeczeństwa Gminy.

 

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl