Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. ” Udzielenie i obsługa kredytów bankowych”

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ_kredyt

Zał. nr 1-Przeplywy finansowe związane z realizacją zadania str. 1

Zał. nr 2-Harmonogram realizacji robót Wykonawcy str. 1

Zał. nr 3-Plan spłaty kredytu inwestycyjnego str. 1

Zał. nr 4-Plan spłaty kredytu odnawialnego str.1

Zał. nr 5-prognoza bilansu str. 1

Zał. nr 6-prognoza rachunku zysków i strat str. 1

Zał. nr 7-prognoza zestawienia zmian w kapitale Spółki str. 1

Zał. nr 8- Oświadczenie

Zał. nr 9- Oświadczenie

Zał. nr 10- Oferta

 Zał. nr 11-Opinia i raport Biegłego Rewidenta za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności str. 79

Zał. nr 12- Opinia i raport Biegłego Rewidenta za  2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności str. 67

Zał. nr 13-Bilans, Rachunek Zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale Spółki za okres od 01-09.2012 str. 6

Zał. nr 14-Bilans, Rachunek Zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale Spółki za okres od 01-09.2013 str. 6

Zał. nr 15-Polisa str. 2

Zał. nr 16- zaświadczenie o nadaniu REGON str. 1

Zał. nr 17-decyzja o nadaniu numeru NIP str. 1

Zał. nr 18-Akt założycielski Spółki str. 13

Zał. nr 19-odpis KRS str. 6

Zał. nr 20-Operat szacunkowy wyceny nieruchomości str. 3

Zał. nr 21-Umowa z Wykonawcą o roboty budowlane-str.16

Zał. nr 22- Umowa z Gminą Śmigiel dotycząca realizacji inwestycji str. 15

Zał. nr 23-Porozumienie z Gminą dotycząca realizacji inwestycji str. 2

Zał. nr 24-Opinia bankowa str. 2

Zał. nr 25-Studium wykonalności str. 17

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 – zam. 04.11.2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 – zam. 05.11.2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI 3 – zam. 05.11.2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI 4 – zam. 07.11.2013

Prognoza bilans po korekcie zobowiązań długoterminowych

PYTANIA I ODPOWIEDZI 5 – zam. 08.11.2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI 6 -  zam. 08.11.2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI 7 – zam. 13.11.2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI 8 – zam. 13.11.2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY